روان شناسی رفتار انتخاباتی مردم ایالات متحده آمریکا

دکتر سعید عبدالملکی*- اولین مدل های رفتار رأی دهی که توسط پاول لازارسفلد و برناردبرلسون مطرح شد “شاخص تمایل سیاسی» را “وضعیت گرا» می دانستند. طبق این مدل رفتار انتخاباتی و رأی دهی وابسته به وضعیت سیاسی، اقتصادی و مذهبی می باشد. به طور کلی رفتار رأی دهی به مثابه کارکردی از محیط اجتماعی بوده و افراد رأی دهنده منفعل وضعیت حاکم بر محیط خود هستند.
در دهه 1960 به بعد با پذیرش متغیر تشخیص”هویت حزبی» عمیقا به سمت طبع گرایی چرخش نمود. طبق این نظریه انتخاب رأی دهندگان تنها ناشی از وضعیت اجتماعی یا اقتصادی نیست …