روحانی چند نفر را از کار بیکار کرده است؟/ یک دروغ شاخدار!

یک حساب و کتاب ساده کافی است تا روشن شود ادعای روحانی یکسره دروغ است، دولت تدبیر در بیش از دو سال گذشته نه یک میلیون، که حتی از آفرینش یک فرصت شغلی جدید نیز ناتوان بوده است؛ روحانی بیشتر از ۶۰ هزار نفر را از کار بیکار کرده است.