روز خاموش در بازار برق بورس انرژی

در بازار امروز به دلیل افزایش قیمت پیشنهادی نسبت به روزهای گذشته از سوی نیروگاه ها و عدم اقبال به خرید از سوی شرکت های توزیع نیروی برق عملاً معامله ای در بازار به انجام نرسید و یکی از روزهای خاموش در بازار برق به ثبت رسید.