روز شوم آزادی رسانه ها در ترکیه!

هنگامی که صدها مامور پلیس وارد ساختمان شدند، کارمندان روزنامه فریاد می زدند که “آزادی مطبوعات ساکت نمی شود». عبدالحمید بیلیسی، سردبیر روزنامه زمان گفت این اقدام به عنوان لکه ای سیاه در تاریخ ترکیه باقی خواهد ماند.