روسیه 1/3 میلیارد یورو در مازندران سرمایه گذاری می کند

استاندار مازندران گفت: روسیه یک میلیارد و 300 میلیون یورو برای توسعه زیرساخت شبکه ریلی در این استان سرمایه گذاری می کند.