روند پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج

بانک و بیمه: اولین گزارش ارائه شده روند پرداخت وجوه سپرده گذاران ثامن الحجج حاکی از تسویه حساب با حدود ۱۵۰ هزار نفر از آنها است. مجموع رقم پرداخت شده نزدیک به ۳۰ درصد وجوه مربوط به سپرده گذاران زیر ۱۰ میلیون تومان را در بر می گیرد.