رکود جهانی،عامل نزدیکی 2 اقتصاد بزرگ آفریقا

دو رقیب اقتصادی بزرگ آفریقا (آفریقای جنوبی و نیجریه) با قرار گرفتن در دوران سخت اقتصادی، در حال نزدیک شدن به هم هستند.