رکود نوروزی بازار مسکن

حال و هوای نوروزی بازار مسکن نشان می دهد همچنان رکود دامن گیر این بخش است و وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن هم نتوانسته تغییری در وضعیت بازار ایجاد کند.