رییس جمهور:حضور پرشکوه مردم در انتخابات، سرمایه اجتماعی کشور را به رخ جهانیان کشید

رییس جمهور با تبریک حضور پرشکوه مردم و برگزاری با نشاط، سالم و آرام انتخابات هفتم اسفند، تاکید کرد: مشارکت پرشمار و آگاهانه مردم، اقتدار و سرمایه اجتماعی کشور را به رخ جهانیان کشید.