رییس جمهوری چک: ترکیه در قبال بحران پناهجویان کاری نمی کند

رییس جمهوری چک اعلام کرد که با اقدام ها در راستای محافظت موثر از تمامی مرزهای خارجی اتحادیه اروپا موافق است اما چنانچه این اقدام ها مثمرثمر واقع نگردد، وی از طرح حفاظت از مرزهای یونان به عنوان اقدامی جایگزین حمایت می کند.