زندگی زنان کارتن خواب و معتاد چگونه است؟+عکس

ردپای ته سیگارها و سرنگ ها را می گیرم و خود را به صدایی که همگان را به نقطه ای از پارک کشانده می رسانم.