سازمان اموردانشجویان همچنان برای بورسیه هامشکل تراشی میکند

حسینی با اشاره به وضعیت دانشجویان بورسیه گفت: سازمان امور دانشجویان همچنان برای بورسیه ها مشکل تراشی می کند.