سازمان بازرسی دست روی قراردادهای "پرسپولیس" و "استقلال" گذاشت

بازرس ‌کل امور ورزش، جوانان و میراث فرهنگی سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان به موضوع قرارداد منعقده در دو باشگاه دولتی پرسپولیس و استقلال خبر داد.