سالنامه تخصصی روابط عمومی ایران منتشر شد

ششمین شماره سالنامه تخصصی روابط عمومی ایران (ویژه سال ۱۳۹۵) از سوی انتشارات کارگزار روابط عمومی و به صورت تخصصی در حوزه روابط عمومی منتشر شد.