سامانه اینترنتی خرید بلیت حمل و نقل ترکیبی ریلی و هوایی راه اندازی شد

امکان خرید بلیت حمل و نقل ترکیبی هوایی و ریلی برای نخستین بار و با راه اندازی یک سامانه جامع اینترنتی با مشارکت شرکت حمل و نقل ریلی رجا و یک سایت اینترنتی ممکن شد.