سایپا شریک استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف است

سایپا به عنوان شریک استراتژیک دانشگاه صنعتی شریف مطرح است و امیدواریم که این همکاری ها به نحو مطلوبی در آینده ادامه یابد.