سبک زندگى، نشانگر تفسیر ما از زندگى است

مقام معظم رهبری، در خصوص، سبک زندگی ایرانی و اسلامی می فرمایند: “رفتار اجتماعى و سبک زندگى، نشانگر تفسیر ما از زندگى است؛ باید در یابیم هدف زندگى چیست؟ هر هدفى که ما براى زندگى معین کنیم، به طور طبیعى، متناسب با خود زندگی، یک سبک زندگى به ما پیشنهاد می شود.»