سخنان خصمانه عادل الجبیر علیه ایران

وزیر خارجه عربستان سعودی در سخنانی خصمانه علیه ایران ادعا کرد که به دلیل سیاست های تهران، برای عربستان سعودی دشوار است تا روابط خوب با ایران را حفظ کند.