سرقت از رانندگان با تهدید به مرگ

متهمان “دین ماکسول» و “جیمی اوبراین» علاوه بر سرقت خودروها، کیف های دستی زنان را هم می ربودند و پا به فرار می گذاشتند. مأموران پلیس هر 2 سارق را هنگام فرار با خودروی مسروقه ای در جریان یک تعقیب و گریز دستگیر کردند.
این زن و مرد، رانندگان اتومبیل ها را با تهدید به مرگ به بیرون می کشاندند و خودروها را به سرقت می بردند. “فیلیپ ریچاردز» قاضی پرونده می گوید: سرقت های این دو بسیار بوده و توانسته اند از این سرقت ها سود کلانی به جیب بزنند. پلیس این زوج سارق را به عنوان گانگسترهای “ساوت ولز» معرفی کرده است.