سه دریاهای مهم کشور نیازمند سرشماری جمعیت آبزیان

مدیردفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 3 دریای مهم کشورمان نیازمند سرشماری جمعیت آبزیان و پایش مستمر است که تاکنون به طور مقطعی انجام شده است .