سوئیس در ایران کارخانه چای احداث می کند

عضو انجمن شرکت های صنعت پخش از ورود تکنولوژی سوئیسی به بخش صنعت کشور خبرداد و گفت: بلافاصله پس از برجام با یک شرکت سوئیسی در حوزه صنعت چای قرارداد امضا کردیم.