سود وام مسکن مسکن خانه اولی ها 13 درصد شد/ قسط وام 140 میلیونی یک میلیون و 900 هزار تومان

توضیح ندارد