سید حسن نصرالله چگونه توطئه های عربستان را خنثی کرد

عربستان سعودی برای پیشبرد توطئه های غرب و صهیونیسم در منطقه به دنبال مصادره برخی مفاهیم و به کارگیری آن در راستای توسعه هژمونی خود در منطقه بود، اما دبیر کل حزب الله این توطئه ها را نقش بر آب کرد.