سینمایی ها و تئاتری هایی که 95 را نمی بینند

سال 94 را شاید به عنوان سال از دست دادن عزیزانی دیگر از جامعه هنری به یاد آوریم؛ سالی که در آن مشکل قلبی، بیماری های تنفسی و باز هم سرطان، جان هنرمندان را در سن های مختلف از 32 تا 90 ساله را گرفت.