شرکت های بین المللی پرداخت های شان را به دولت علنی کنند

ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان در کنفرانس جهانی “ابتکار شفافیت صنایع استخراجی”، از شرکت های بین المللی خواست تا معلومات درباره پرداخت های شان را به دولت علنی کنند.
به گزارش آوا، یک هیات از ابتکار شفافیت صنایع استخراجی افغانستان (AEITI) در کنفرانس جهانی “ابتکار شفافیت صنایع استخراجی» (EITI) در شهر لیمه کشور پرو شرکت کرد. سهمداران کلیدی بین المللی طی این نشست تجربه های خود در زمینه شفاف سازی، پرداخت های حاصل از فعالیت های استخراج معدن را با یکدیگر شریک کردند.
گفتگوهای انجام شده میان همکاران …