شرکت ۶۴۰ نفر از مددجویان زندان مرکزی کرمان در آزمون سراسری قرآن کریم

توضیح ندارد