شریفی: نه بطری کوبیدم، نه اعتراض کردم

نه بطری به زمین کوبیدم و نه اعتراض کردم. تابع نظر امیر قلعه نویی هستم. چون او بهترین تصمیم را برای موفقیت تراکتورسازی می گیرد.