شعب کشیک بانک ملی در اسفند و نوروز ۹۵

بانکیا: به منظور تسهیل امور بانکی مشتریان در روزهای پایانی سال، تمامی شعب بانک ملی ایران تا روز ۲۷ اسفندماه جاری به جز روزهای جمعه ۲۱ اسفندماه و یکشنبه ۲۳ اسفندماه تا ساعت ۱۷ فعالند.