شعری که با عکس رهبری مشهور شد

عنوان قصیدهٔ شمارهٔ ۲۰۱ دیوان او چنان که خودش نگاشته چنین است: د ر ستایش رواق منور امام ثامن ضامن، السلطان علی بن موسی الرضا علیه الآف التحیة و الثناء و تاریخ سال تعمیر و نگارش آن.