شمارش معکوس برای اضمحلال آل سعود

سنت های الهی از ابتدای آفرینش هستی قواعدی لایتغیر در چرخش امور و پیشرفت روندهای این جهان بوده است. نگاهی به سرگذشت ملل و محتوای نِحَل راستین نشان از این واقعیت گریزناپذیر دارد که در فراز و فرودهای تاریخی و پیدایی و فروپاشی ساختارهای سیاسی و اجتماعی از جوامع عشیره ای با ساختار پدرسالاری گرفته تا امپراتوری های عظیم، سنن یادشده با همسانی تکان دهنده و شگرفی ساری و جاری بوده است.
چه بسیار دولت های بزرگ اما ستمگری که با جاری کردن خون بیگناهان از دروازه شهری به شهری دیگر پله پله از اریکه قدرت دنیوی فراز آمدن …