شما را درک می کنیم آقای روحانی!

خیلی از انتخابات نگذشته و هنوز تنور سیاست گرم است. جریانی که دولت اعتدال را “رحم اجاره ای اصلاح طلبان» می خواند، عدل در چنین ایامی فشار خود را به رئیس کابینه مضاعف می کند، بلکه آقای روحانی، تندتر از هر اصلاح طلب تندرویی، موضع گیری کند.