شهروندان، هوشمندترین و منصف ترین ناظران برنامه های توسعه شهر

شهردار تبریز با بیان این که در شهرداری، هیچ موضوع سرّی و محرمانه ای نداریم، تاکید کرد: توفیق خود را در تحصیل اعتماد عمومی شهروندان و خدمت صادقانه و عاشقانه می دانیم.