شکایت قاتلین از پزشکان/کاهش زیرمیزی با داغ و درفش

رئیس انجمن علمی جراحان عمومی ایران با اشاره به اینکه به دلیل ضعف قوانین برخی قاتلین از پزشکان شکایت می کنند،از کاهش نسبی زیرمیزی با بهره گیری از داغ و درفش خبر داد و گفت: تا سرانه درمان ایرانیان افزایش نیابد و بیمه ها قوی نشوند،حال سلامت خوب نمی شود.