شکست دربار دلار نفتی عربستان مقابل حزب الله

توضیح ندارد