شکست عربستان افتخار دنیا و آخرت ماست

عربستان در سوریه، یمن، لبنان و بحرین شکست خورده است. آن ها ما را مسئول شکست های خود می دانند و البته در این مسأله اغراق می کنند اما از آن ها تشکر می کنیم؛ اگر مشخص شود که حزب الله مسئول شکست های سنگین عربستان در این کشورها است، خوب این افتخار بزرگی در دنیا و آخرت برای ما محسوب می شود.