شیخ نعیم قاسم: عربستان در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفته است

توضیح ندارد