صدای گوینده زن ایستگاه های مترو مردانه شد

“صدای گوینده ایستگاه ها در بعضی از خطوط متروی تهران تغییر کرده و چند روزی است که به جای گوینده زن، صدای یک مرد نام ایستگاه ها را در واگن های قطار می خواند.»