صد سال قبل وقتی زنان کار می کردند!/ تصاویر

آنچه امروز تحت عنوان حضور اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان شناخته می شود در کمتر از یکصد سال قبل آرزویی بود که جنبش های حقوق زنان برای رسیدن به آن مبارزه می کردند.