ضرورت توجه به توصیه های ایمنی در خانه تکانی

مدیر روابط عمومی شرکت گاز استان زنجان گفت: همشهریان در هنگام خانه تکانی به توصیه های ایمنی توجه کنند تا مواردی به بروز حادثه منجر نشود.