طراحی ابزارهای متنوع تأمین مالی ضرورت بازار سرمایه است

مدیر عامل یک شرکت تامین سرمایه گفت: طراحی و تنوع بخشی ابزارهای تأمین مالی از ضرورت های بازار سرمایه است و بورس کالا بستر مناسبی در این زمینه فراهم کرده است.