طرح اولیه گراهام بل از تلفن

140 سال پیش در چنین روزی پتنت تلفن توسط الکساندر گراهام بل ثبت شد.
بل اولین تجربیاتش با تلفن، همانند بیشمار تجربیات و ایده های دیگر خود را در دفترهای آزمایشگاهش ثبت کرد. باور بر این است که اولین طرح از سیستم تلفن گراهام بل، طرح زیر است.