طرح جامع تبریز الگوی توسعه این شهر طی 2 دهه آینده

نصر: معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، طرح جامع تبریز را الگوی توسعه این شهر در دو دهه آینده دانست.