ظریف: امنیت از طریق ناامن کردن دیگران حاصل نمی شود

وزیر خارجه ایران در نشست موسسه خاورمیانه سنگاپور با بیان اینکه مبارزه با تروریسم و افراطی گری به تنهایی امکانپذیر نیست، گفت که امنیت از طریق ناامن کردن دیگران حاصل نمی شود. همچنین رئیس این موسسه خطاب به ظریف گفت: من مطمئن نیستم که شما ترجیح بدهید یک دیپلمات یا یک سیاستمدار شناخته شوید ولی به نظر من شما یک دولتمرد هستید و شاید روزی سیاستنامه خود را بنویسید.