عارف یا روحانی/ چه کسی رحم اجاره ای چه کسی است؟!

محافظه کاران از اصلاح طلبان انتقام سال های پس از ۷۶ و حملات مداوم به شخصیت هایشان را می گیرند و با مهار آن ها و بدنه اجتماعی شان، اصلاح طلبان را رحم اجاره ای خود برای رسیدن به قدرت کردند.