عدم تغییر حجم آب دریاچه نسبت به سال گذشته/ کلنگ زنی مدول دوم تصفیه خانه تبریز با حضور وزیر نیرو/ از 15 اسفند 220 میلیون متر مکعب آب روانه دریاچه می شود

ساعی گفت: در حال حاضر حجم آب دریاچه ارومیه دو میلیارد و 550 میلیون متر مکعب است که نسبت به سال گذشته تغییری نیافته است.