عده ای می خواهند ما سرباز قدرت های شیطانی شویم و عقب گرد کنیم

توضیح ندارد