عرضه اولیه سهام یک شرکت بهداشتی در فرابورس

روز سه شنبه این هفته ۱۰ درصد سهام صنایع بهداشتی ساینا برای نخستین بار در بازار دوم فرابورس کشف قیمت و عرضه می شود.