عشق نوجوانی ام را به آتش کشیدم و کشتم!

با مهرداد زیر یک سقف زندگی می کردیم اما شکاف سختی بین ما به وجود آمده بود؛ مهرداد ناتوانی جنسی هم پیدا کرده بود و همین مشکل وی، قوز با قوز زندگی مشترک مان شد؛ شوهرم به من خیلی کم محلی می کرد تا اینکه سرو کله سعید پیدا شد.