عقب ماندگی در پروژه های شهری

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران روز گذشته گزارش نظارتی 9 ماهه پروژه های تملک دارایی سرمایه ای سال 1394 شهرداری تهران را در صحن شورا ارائه کرد که نشان می داد مجموعه پروژه های بازدید شده در سطح شهر 8/ 16 درصد از میزان مورد انتظار عقب تر هستند که عمده دلیل عقب ماندگی این پروژه ها عقب ماندگی مالی گزارش شده است.