علی دایی در جست و جوی آرامش

“دایی همچنان در صدر فوتبال ایران قرار دارد اما بعید است که کسی با یادآوری نام او لبخند خوشایندی بر چهره اش بنشیند. مرد عصبی این روزهای فوتبال ما همچنان در جست وجوی آرامش است.»